คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี :   บธ.บ.    การบริหารงานบุคคล    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
ป.โท :   บธ.ม.    การตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY. USA    
ป.เอก :  กศ.ด.    จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2548

เอกสาร
อาจารย์ ทิพย์สุดา หมื่นหาญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ป.เอก กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เอกสาร
อาจารย์ ดร.สุรางค์ บุญยะพงค์ไชย
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: บธ.บ การเงินและการธนาคาร,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ป. โท: ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ป. เอก: ค.อ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสาร
อาจารย์ อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์
ตำแหน่ง รักษาการ หัวหน้าสาขาการจัดการทั่วไป
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศ.บ. การคลังและการธนาคาร
ป.โท บธ.ม. การจัดการทั่วไป

เอกสาร
อาจารย์ ประภาศรี บิดาศักดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.โท คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ป.เอก  กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เอกสาร
อาจารย์ กัญณัฏฐ์ สุริยันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เอกสาร
อาจารย์ ภารวี ศรีกาญจน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ป.ตรี คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ป.โท วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เอกสาร
อาจารย์ วงศกร อยู่มาก
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสาขาการตลาด
คุณวุฒิ

ป.ตรี อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์
ป.โท บธ.ม. การตลาด
ป.เอก (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

เอกสาร
อาจารย์ ประกาศ ปาวา ทองสว่าง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. การตลาด
ป.โท บธ.ม การตลาด
         ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่

เอกสาร
อาจารย์ ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. การตลาด
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจทั่วไป

เอกสาร
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกานต์ วัฒนะประทีป
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ ระบบสารสนเทศการจัดการ
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

เอกสาร
อาจารย์ อ.ธนกร เริงเกษตรกรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
เอกสาร
อาจารย์ บรีรัตน์ หลักแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. การตลาด

เอกสาร
อาจารย์ โชติกา ม่วงกล่ำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ คณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. การจัดการทั่วไป

เอกสาร
อาจารย์ กฤษฎา เครือชาลี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: B.B.A. (Hons.) in Finance and Banking,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ป. โท: M.Sc. in Finance,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. สถิติประยุกต์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เอกสาร
อาจารย์ จักรกฤษณ์ ติชะวาณิชย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป. โท: M.Sc. in Economic and Finance Murray State University

เอกสาร
อาจารย์ นัสภรณ์ ติชะวาณิชย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: บธ.บ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป. โท: M.Sc. in Economic and Finance Murray State University

เอกสาร