คณะบริหารธุรกิจ

สารจากคณบดี คณะบริหารธุรกิจ

alt

ดร. โอภาส กิจกำแหง
คณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
"เพราะการที่ได้รับรู้และเรียนรู้ถึงแนวคิดของสถาบันเปิดใหม่ที่มีความตั้งใจ และมุ่มมั่นในการ สร้างสรรค์ให้เป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้สู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ โดยทิศทางของ คณะบริหารธุรกิจก็ชัดเจน ในการพัฒนาศักยภาพ ของคณาจารย์ทุกท่าน ให้มีความสมบูรณ์แบบ ทั้งทักษะความชำนาญความรอบรู้อย่างรอบด้าน เพื่อการถ่ายทอดศาสตร์ และศิลป์ทางด้านการ บริหารธุรกิจให้กับเหล่าศิษย์เพื่อความพร้อมอย่างสูงสุด ในการเป็นบัญฑิต ที่มีคุณธรรมคุณภาพ เพื่อคุณประโยชน์อย่างเต็มที่ ในการออกไปสู่โลกกว้าง และรับใช้สังคม ถือเป็นปณิธานในการ "ส่งออกปัญญาชน" สู่สังคมอย่างแท้จริง"

ปรัชญา, ปณิธาน, วิสัยทัศน์

  • “สมาร์ททักษะ ลักษณะโดดเด่น เน้นวิชาการ ผสานคุณธรรม นำธุรกิจ”
  • “คณะบริหารธุรกิจมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กับการมีคุณธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับความ ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม”
  • “มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมคุณธรรม และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในแต่ละธุรกิจได้”