คณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ นัสภรณ์ ติชะวาณิชย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
Degree

ป. ตรี: บธ.บ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป. โท: M.Sc. in Economic and Finance Murray State University

E-mail
--------------------------------------------------------------------------
ค้นหา :
<< แรกสุด < ย้อนกลับ [1] ต่อไป > ท้ายสุด >>
รายการเอกสารประกอบการสอน
Downloadหมายเหตุ : เอกสารประกอบการเรียนการสอน