คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

#

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Bachelor of Business Administration Program in Marketing
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Marketing
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Marketing)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เพิ่มทักษะในการเรียนรู้วิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ
       - เพื่อให้บัณฑิตรู้จักวิธีการนำความรู้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้วางแผน การดำเนินงานด้านการตลาด เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางปฏิบัติให้กับองค์กรธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
       - เพื่อให้บัณฑิตได้เข้าใจระบบและวิธีคิดวางแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ทางด้านการตลาด พัฒนา ปรับปรุงให้มีศักยภาพสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา


ปรัชญา
       - การตลาด คือ หัวใจของธุรกิจ