คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

#

อาจารย์ ผศ.ดร.โอภาส กิจกำแหง
ตำแหน่ง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี :   บธ.บ.    การบริหารงานบุคคล    มหาวิทยาลัยกรุงเทพ    
ป.โท :   บธ.ม.    การตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY. USA    
ป.เอก :  กศ.ด.    จิตวิทยาการให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2548

เอกสาร
อาจารย์ วงศกร อยู่มาก
ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าสาขาการตลาด
คุณวุฒิ

ป.ตรี อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์
ป.โท บธ.ม. การตลาด
ป.เอก (กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก) 

เอกสาร
อาจารย์ ประกาศ ปาวา ทองสว่าง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. การตลาด
ป.โท บธ.ม การตลาด
         ศศ.ม. การศึกษาผู้ใหญ่

เอกสาร
อาจารย์ ริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาการตลาด
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. การตลาด
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจทั่วไป

เอกสาร