คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

#

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
124 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
88 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
33 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
36 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
7 หน่วยกิต
 
      
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
124 หน่วยกิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (Bachelor of Business Administration Program in Marketing)
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
901105 จริยศาสตร์
3
902102
การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
904102 เทเบิลเทนนิส
1
902104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
902103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
903104
สถิติเบื้องต้น
1
110101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
3
110107
กฏหมายธุรกิจ
3
110104 หลักการตลาด
3
110106
การเงินธุรกิจ
3
110206 หลักการบัญชี 
3
131101
พฤติกรรมผู้บริโภค
3
   
 
-
รวม
16
-
รวม
18
2
903102
มนุษย์วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
905103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
901103
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
3
110208
การจัดการผลิตและการดำเนินงาน
3
905102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
110205
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
110105
หลักการจัดการ
2
110207
การภาษีอากร
3
110204
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
3
131202
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3
131201
การบริหารผลิตภัณฑ์และราคา
3
131203
การจัดการช่องทางการตลาด
3
 
 
-
รวม
17
-
รวม
18
3
131301
การจัดการงานขาย
3
131305
การตลาดระดับโลก
3
131302
ศิลปการขายและเทคนิคการขายพิเศษ
3
131306
การจัดการตลาด  
3
131303
การพยากรณ์ยอดขาย
3
131307
การวิจัยการตลาด
3
131304
การตลาดบริการ
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 3
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 1
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 4
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 2
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 1
3
-
รวม
18
-
รวม
18
4
110202
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
131405
ฝึกประสบการวิชาชีพธุรกิจ
3
131401
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
 
902105
โครงงานพิเศษ 1
3
 
xxx-xxx
เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
3
 
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 5
3
103404
เตรียมพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ
1
     
-
รวม
16
-
รวม
3
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 


- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK