คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการตลาด

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ
  • บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาวิชาในทุกระดับขององค์กร เช่น ฝ่ายวางแผนและบริหารผลิตภัณฑ์ ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายกระจายตัวสินค้า ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายวิจัยตลาด ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริหารงานขายหรือบริหารงานค้าปลีก รวมถึงฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีโอกาสจะก้าวไปสู่ตำแหน่ง ด้านการบริหารระดับสูงต่อไปในอนาคต เช่น ผู้จัดการตราสินค้า (Brand Manager) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และรองประธานฝ่ายการตลาด