คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

#

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ Bachelor of Business Administration Program in Management
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of business Administrator program in management
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ BB.A (Management)

 • กลุ่มวิชาการจัดการ
 • กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรม
 • กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • กลุ่มวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า


 • วัตถุประสงค์

         - เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการตอบสนองความต้องการ ขององค์การธุรกิจทั่งภาครัฐและเอกชน
         - เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสามาถทำงานและปรับตัวได้ในสถานการต่าง
         - เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารและด้านการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
         - เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการละสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


  ปรัชญา
         -มุ่มมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามาถมีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ