คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

#

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป Bachelor of Business Administration Program in General Management
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การจัดการทั่วไป)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of business Administrator program in general management
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ BB.A (General Management)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการทั่วไปตอบสนองความต้องการ ขององค์การธุรกิจทั่งภาครัฐและเอกชน
       - เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการทั่วไปให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสามาถทำงานและปรับตัวได้ในสถานการต่าง
       - เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาประยุกต์ใช้ทางด้านการบริหารและด้านการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
       - เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางด้านการบริหารและการจัดการละสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ปรัชญา
       -มุ่มมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามาถมีคุณธรรมจริยธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีคุณภาพ