คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ

#

อาจารย์ ทิพย์สุดา หมื่นหาญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ป.เอก กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เอกสาร
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกานต์ วัฒนะประทีป
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ ระบบสารสนเทศการจัดการ
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

เอกสาร
อาจารย์ ภาคิน พันธ์ขาว
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
คุณวุฒิ

บธ.ม. การจัดการทั่วไป
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เอกสาร
อาจารย์ วรรณลักษณ์ อภินาวิน
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
คุณวุฒิ
บธ.ม. การจัดการโลจิสติกส์
ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
เอกสาร
อาจารย์ สุพาพร ศิริผึ้ง
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการ
คุณวุฒิ
บธ.ม. การจัดการทั่วไป
บธ.บ. อุตสาหกรรมบริหาร
เอกสาร