คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

#

อาจารย์ อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์
ตำแหน่ง รักษาการ หัวหน้าสาขาการจัดการทั่วไป
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศ.บ. การคลังและการธนาคาร
ป.โท บธ.ม. การจัดการทั่วไป

เอกสาร
อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีกานต์ วัฒนะประทีป
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทั่วไป
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ ระบบสารสนเทศการจัดการ
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ 

เอกสาร