คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

#

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  Bachelor of Business Administration Program in Finance and Banking
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม. (การเงินและการธนาคาร)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administrator Program in Finance and Banking
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Finance and Banking)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการเงินและการธนาคารตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจองค์กรธุรกิจ และสถาบันการเงินต่างๆ
       - เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการเงินและการธนาคารให้เป็นผู้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถทำงานและปรับตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆ
       - เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเงินและการธนาคารได้อย่างเหมาะสม และสามารถประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้
       - สร้างองค์ความรู้ทางด้านการเงินและการธนาคาร และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


ปรัชญา
       - มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการเงินและการธนาคารที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจและสถาบันการเงิน