คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

#

อาจารย์ ดร.สุรางค์ บุญยะพงค์ไชย
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: บธ.บ การเงินและการธนาคาร,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ป. โท: ศ.ม. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ป. เอก: ค.อ.ด.การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสาร
อาจารย์ กฤษฎา เครือชาลี
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: B.B.A. (Hons.) in Finance and Banking,มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ป. โท: M.Sc. in Finance,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วท.ม. สถิติประยุกต์,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

เอกสาร
อาจารย์ จักรกฤษณ์ ติชะวาณิชย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: บธ.บ การตลาด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ป. โท: M.Sc. in Economic and Finance Murray State University

เอกสาร
อาจารย์ นัสภรณ์ ติชะวาณิชย์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
คุณวุฒิ

ป. ตรี: บธ.บ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ป. โท: M.Sc. in Economic and Finance Murray State University

เอกสาร