คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

#

แนวทางการประกอบวิชาชีพ

องค์กรธุรกิจ:

ธนาคารพาณิชย์:

นักพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
นักวิเคราะห์การเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าที่การคลัง ผู้จัดการสาขาธนาคาร
เจ้าหน้าที่บรรษัทธุรกิจ เจ้าหน้าที่บริหารเงิน
นักวิเคราะห์งบการเงินและแผน ผู้ค้าเงิน
นักวิเคราะห์การลงทุน เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

การลงทุน:

ประกันภัย:

เจ้าหน้าที่ติดต่อนักลงทุน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
นักวิจัยการลงทุน นายหน้าประกันภัย
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เจ้าหน้าที่ลงทุน
ผู้จัดการกองทุน เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน
ผุ้จัดการควบรวมบริษัท นักวิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
นักวิจัยการเงิน นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
ผู้ติดต่อนักลงทุนต่างประเทศ -
เจ้าหน้าที่การเงินส่วนบุคคล -
ผู้ติดต่อนักลงทุนรายย่อย -
ผู้ติดต่อนักลงทุนสถาบัน -
ที่ปรึกษาการลงทุน -
ผู้บริหารความเสี่ยง -