คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#

หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A.(Business Computer)


วัตถุประสงค์

       - เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ถูกต้องพร้อมที่จะ นำไปปฎิบัติงานได้จริง ตามองค์กรต่างๆ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
       - เพื่อให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอสำหรับการจัดระบบสารสนเทศของธุรกิจด้วยตนเอง
       - เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บัณฑิต เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว สามารถที่จะไปศึกษาค้นคว้า และ/หรือเพิ่มเติมติดตามเทคโนโลยีใหม่เพื่อนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น


ปรัชญา
       - เศรษฐกิจจะก้าวไกล ถ้าคนไทยก้าวทันเทคโนโลยีแห่งข้อมูล