คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#

อาจารย์ ทิพย์สุดา หมื่นหาญ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป
ป.โท บธ.ม. บริหารธุรกิจ
ป.เอก กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เอกสาร
อาจารย์ ประภาศรี บิดาศักดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.โท คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ป.เอก  กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เอกสาร
อาจารย์ กัญณัฏฐ์ สุริยันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เอกสาร
อาจารย์ ภารวี ศรีกาญจน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ป.ตรี คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ป.โท วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เอกสาร
อาจารย์ อ.ธนกร เริงเกษตรกรณ์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ
ระดับปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 
เอกสาร