คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#

อาจารย์ ประภาศรี บิดาศักดิ์
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.โท คอ.ม. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ป.เอก  กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

เอกสาร
อาจารย์ กัญณัฏฐ์ สุริยันต์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
คุณวุฒิ

ป.ตรี วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์
ป.โท วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เอกสาร
อาจารย์ ภารวี ศรีกาญจน์
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์
คุณวุฒิ

ป.ตรี คอ.บ. อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ป.โท วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

เอกสาร