คณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

#

โครงสร้าง/หลักสูตร (4 ปี)
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
126 หน่วยกิต
โครงสร้างของหลักสูตร
 
(1)
หมวดศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาพลศึกษา
1 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาบูรณาการ
5 หน่วยกิต
(2)
หมวดวิชาเฉพาะ
90 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาแกน
33 หน่วยกิต
 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
36 หน่วยกิต 
 
       กลุ่มวิชาชีพเลือก
21 หน่วยกิต
 
      
(3)
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
 
รวมตลอดหลักสูตร
126 หน่วยกิต
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Bachelor of Business Administration (Business Computer))
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ชั้นปี
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1
902101 ภาษากับวัฒนธรรม
3
902103
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3
903102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
3
903104
สถิติเบื้องต้น
3
110101 หลักเศรษฐศาสตร์
3
904102
เทเบิลเทนนิส
1
110104 หลักการตลาด
3
110107
กฏหมายธุรกิจ
3
110206 หลักการบัญชี
3
110106
การเงินธุรกิจ
3
121101 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
3
121102
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
3
   
 
-
รวม
18
-
รวม
18
2
901105
จริยศาสตร์
3
901103
สังคมเศรษฐกิจและการเมือง
3
902104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
110208
การจัดการผลิตและดำเนินการ
3
110105
หลักการจัดการ
3
110205
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3
110204
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
2
110103
สถิติธุรกิจ
3
121203
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3
121205
ระบบจัดการฐานข้อมูล
3
121204
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 1
3
 
 
-
รวม
18
-
รวม
18
3
902105
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงงาน
3
905103
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
905102
ทักษะการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ
2
121308
การพัฒนาโปรแกรมเว็บ  
3
121306
การวิเคราะห์และการออกแบระบบงานธุรกิจ
3
121309
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
121307
สื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 3
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 1
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 4
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 2
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 2
3
-
รวม
17
-
รวม
18
4
110202
การจัดการเชิงกลยุทธ์
3
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 7
2
121410
สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3
121412
โครงงานพิเศษ 2
3
121411
โครงงานพิเศษ 1
1
 
121413
เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบ
3
 
xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 5
3
 xxx-xxx
วิชาชีพเลือก 6
3
     
-
รวม
16
-
รวม
5
1. หลักสูตร 4 ปี : ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
 


- ข้อมูลการสมัครเรียน CLICK
- สมัครเรียนออนไลน์ CLICK